• جمعه، ۱۰ تیر ۱۴۰۱
  • الجمعة، 1 ذو الحجة 1443
  • Friday, 1 July 2022

واحد امور پایان نامه ها

این واحد به اموری زير مي پردازد:

  • تشكيل جلسه شوراي علمي پژوهش؛
  • تعيين و تصويب موضوع؛
  • معرفي استاد راهنما و مشاور؛
  • برگزاري كارگاه پايان نامه نويسي؛
  • نظارت بر روند تدوين پايان نامه متناسب با زمان تعريف شده؛
  • نظارت بر استخراج مقاله از پايان نامه؛
  • ارزيابي پايان نامه ها؛
  • حمايت مالي از پايان نامه هاي برتر «مرتبط با نيازهاي مؤسسه مذاهب و دبيرخانه، نوآوري و روزآمدي، قدرت استدلال و ….»؛

* انتشار پايان نامه هاي منتخب؛